Eskavatori

RETH NESH

Ne punojmë shumë për t'ju siguruar kualitetin më të mir në industri

VITI I THEMELIMIT

1992

Aktivitetin e vet e ka përcaktuar në sektorin e ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë dhe me sukses ka kompletuar projekte të rëndësishme të rangut të gjerë siç janë: rrugët, ndërtesat, urat, rrethojat, platot e betonit, konstruksionin e çelikut, ndërtimin e mureve mbrojtëse, dizajnimin e projekteve etj. Kompania jonë është e karakterizuar me, staf të trajnuar , kualitet të lartë i cili është kusht për kapitalin e intenzitetit të investimeve,dhe përveç kësaj, është e kompletuar e cila siguron një vazhdimësi dhe monitorim të suksesshëm për çdo projekt. Stafi i kualifikuar me njohuri të lartë dhe eksperiencë të gjatë në lëmin përkatëse disponon servise me zhvillime kohore profesionale që formon një bazë të gjatë në pikëpajme fitimprurëse dhe zhvillim të mëtutjeshëm të aktiviteteve të Eskavatorit. Suksesin me të madh kompania e ka gëzuar në konkurencën e madhe të sektorit publik dhe privat qe rezulton një performancë në konstruktimin e projekteve e karakterizuar me zgjedhje, duke filluar në përputhje më afatin e furnizimit të materialeve, produktivitetin, standardin strikt të kualitetit me qëndrueshmëri afatgjate. Kombinimi i njohurive specialistike dhe menagjmenti efektiv e lejojnë Eskavatorin të mirëmbajë një përparësi unike në konkurence . Prej themelimit Eskavatori ka arritur të siguroj kualitet, bashkëpunim midis të gjitha palëve të involvuara në projekt ( klientët, konsultuesit, kontraktorët) ku edhe mjetet dhe metodat janë në dispozicion për arritjen e rezultateve, si dhe përfundimi i projektit me kohë. Eskavatori ka kryer shume punë në bashkëpunim me organizata të ndryshme që veprojnë në Kosovë siç janë: KFOR, USAID, UNMIK, EAR, etj.Gjithashtu në gjiun e vet ka përfshirë një numër të madh të puntorëve rreth 100 me kualifikime të ndryshme.

ZHVILLLIMI HISTORIK I SHPK ,,ESKAVATORI’’ Shpk ,,Eskavatori’’ është e formuar në vitin 1992 kur edhe ishte e regjistruar në regjistrin gjyqësorë,.është e themeluar nga ana e vëllezërve Rysha,e tani ky subject juridik numëron afro 100 puntorë dhe ate duke u rritur numri i puntorëve me lëshimin në punë të bazës së asfaltit në vitin 2003

PARIMI I JONË

Ne kujdesemi për mendimin tuaj.